Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Andra böcker

1. Kroppen först

En behandlingsmodell vid psykosomatik

 Den här boken riktar sig till alla som arbetar med psykosomatiska patienter och som märker att de vanliga metoderna inte räcker till för att ge patienten tillräcklig hjälp att må bättre. Behandlingsmodellen som presenteras bygger på nyare resultat av forskningen inom neurovetenskap, kognitionspsykologi, emotionsforskning och anknytningsteori. Det är en arbetsmodell med kroppen i fokus, indelad i fyra faser: förberedelse, aktivering, reparation och avslutning. Som behandlare kan man använda hela modellen eller plocka de delar ur den som kan fungera som komplettering till de metoder man redan använder.

Modellen grundar sig på kunskaperna om hur upplevelser bearbetas på två skilda nivåer inom människan: först den kroppsliga och sedan vid krävande situationer den medvetna, kognitiva. Vid överväldigande händelser kan en avskärning ske mellan de två bearbetningsnivåerna som måste repareras för att förlösa kroppens aktiverade tillstånd. Behandlingsmodellen visar hur det kan göras.

Boken lämpar sig för sjukgymnaster, psykoterapeuter, psykologer, beteendevetare inom vården och professionella yrkesgrupper inom kroppslig och psykiatrisk vård. Läs utdrag ur boken 

ISBN:9789144084602, Utgivningsår:2013, Sidantal:297, Köp billigast: bokus

 

2. Kroppen har sin mening

När vi upplever något frågar vi oss alltid: vad är meningen med det här? För att förstå, förhålla oss och veta hur vi ska agera, måste vi skapa mening i det som händer. Detta är inte bara en kognitiv process. Nervsystem, muskler, cirkulation, andning, matsmältning och andra kroppsliga system deltar också, och de påverkar och påverkas av hur mening formas.

Psykosomatik hör enligt traditionell uppfattning hemma i den biomedicinska eller psykoanalytiska tradition som beskrivs närmare. Med hjälp av en grupp ”utbrända” patienter visas meningsskapandets roll för de psykosomatiska tillståndens uppkomst.

Boken vänder sig till olika vårdprofessioner, såsom sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare, psykologer och psykoterapeuter. Även lärare, förskollärare, socialsekreterare, behandlingsassistenter m.fl. som är intresserade av att förstå varför personer de arbetar med utvecklar psykosomatiska symtom kan ha glädje av boken. Provläs här.

 

ISBN: 9789144067988, Utgivningsår: 2010, Sidantal: 199, Köp billigast: Adlibris

 

3. Att förstå kroppens budskap

- sjukgymnastiska perspektiv

Ohälsa kan spegla en människas hela livssituation och symtom är ofta ett uttryck för bristen på begriplighet, hanterbarhet och mening. ­Bristande kroppstillit och främlingskap inför den egna kroppen kan ses vid all form av sjukdom.

Kroppen förstås som meningsbärare och därmed blir helhetsperspektivet en förutsättning för behandling och tillfrisknande. Tjugo erfarna sjukgymnaster belyser i boken den holistiskt orienterade sjukgymnastiken baserad på modern forskning. Den levda kroppen är utgångspunkt 
i behandlingen. Centralt är interaktionen och det kroppsnära mötet mellan sjukgymnast och patient, vars egna resurser tillvaratas. 

Boken består av flera delar med teoretiska förståelsemodeller och ­konkreta sjukgymnastiska arbetssätt. Den röda tråden i boken är ­kroppens mening, kroppstillit, affekt och kroppsmedvetenhet. Övriga teman som belyses är mentaliseringsförmåga, autonom reglering, senso­motoriskt lärande, fysisk aktivitet, acceptans och kroppsligt för­ankrad närvaro i nuet. Metoderna Basal Kroppskännedom™ och ­psykomotorisk fysioterapi presenteras. Exempel ges på hur helhetssyn kan tillämpas vid långvarig smärta, psykiskt trauma, kronisk mag-­tarmsjukdom, lårbensamputation, ångest och psykotiska tillstånd.

Boken vänder sig till studenter på högskolenivå inom vårdsektorn (främst sjukgymnaster/fysioterapeuter men även arbetsterapeuter, läkare, psykologer, socionomer/kuratorer och sjuksköterskor) både på grund- och avancerad nivå, samt till kliniskt verksamma inom vård och rehabilitering samt den intresserade allmänheten.

Provläs här!   ISBN: 9789144073217  Utgivningsår: 2012  Sidantal: 406  Köp billigast: Adlibris

 

Dela med dig! Dela med dig!