Utbrändhet, stress, Smärta

Ansvarig läkare Dr Björn Bragée

  
  

Välkommen hit

Välkommen till den här hemsidan! Här är det kroppens, och främst nervsystemets, svårigheter att reglera starka spänningar som står i centrum. Patienter och behandlare ska kunna hitta de bästa nya rönen, behandlingarna och övningarna här.      

Annonser

Forskningspatient.se

    

Vet du att du kan delta som patient i klinisk forskning. Vi har många sådana projekt där vi prövar nya läkemedel i samverkan med läkemedelsverk och etisk kommitté. Vi har en särskild hemsida, www.forskningspatient.se där man kan bli medlem och få fortlöpande information, oavsett var i Sverige man bor. Det görs omkring 300 sådana projekt i Sverige varje år.

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Nyheter idag

-

Nya Kommentarer

Adsense annons

HEALTH ON NET

Denna sida följer den oberoende stiftelsen Health On Nets regler och riktlinjer sedan 1999 och är godkänd av stiftelsen. Här är vårt certifikat

Detta är den enda oberoende granskningen av medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. Här kan du följa granskningarna

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

januari 2013

Ångest av ilska

Märker du ibland att du är så arg att du kokar, men bara inombords? Utåt försöker du vara som vanligt? Och har du dessutom ångest? Nu har det kommit en forskningsrapport som visar på att ilska inombords kan ha ett samband med ångest.

Feldenkraisövning för stel nacke

Ett problem som en stor del av mina patienter har, är en stel, ond nacke. Hur kommer det sig att nacken är så känslig?

Om man tänker på vilken funktion den har, så är det egentligen inte så konstigt. Den ska styra in och hålla den kroppsdelen, huvudet, som är till för att fånga upp alla signaler i omgivningen som kan vara betydelsefulla. Med synen, hörseln, lukten identifierar vi snabbast när något förändras runtomkring oss som kan vara farligt eller intressant t ex.

Ångest på ont och gott

En av mina patienter frågade mig i veckan: ”Finns det egentligen något positivt med att ha ångest?”. Jag svarade att det är oro och nervös övervakning av tillvaron för att hitta hot och fiender som är hjärnans grundhållning, och som har gjort att vi överlevt som art och utvecklats till det vi är. ”Jamen, vad har vi för nytta av det idag?” frågade patienten då.

Jag hade inget bra svar på det och nu har jag letat i vetenskapliga rapporter. De är fulla av beskrivningar av allt elände ångest ställer till med.

Trög hjärna blir pigg

Den här tiden på året med snöiga, isiga gator kan det vara svårt att komma igång och träna med de mest effektiva  metoderna : joggning eller promenader i andfåddhetstempo. Då kan det vara bra att vi påminner oss om vilka förluster vi gör om vi avhåller oss från regelbunden träning. Här är några av många, många övertygande forskningsbevis om fördelarna, inte minst för hjärnhälsan:

TV från GoKväll

Go'kväll

"Jag är inte ute efter att sätta dit någon i vården"

Arga Doktorn, Björn Bragée, berättade om idén bakom den nya programserien i Go'kväll, den 23 jan 2013.

 

 

Det finns alltid hopp!

En dag hade en av våra patienter sin 94-åriga mamma med sig. Den gamla var tystlåten och verkade avstängd från vad som hände runtomkring. "Jag tror att hon är deprimerad", sa patienten till oss. En kollega växlade några ord med patientens mamma. "Vad gör du om dagarna?" - "Ingenting särskilt" "Har du någon att umgås med?" - "Nej, det bryr jag mig inte om" Kollegan kände sig inte övertygad om att det handlade om depression. Men vad var det då som var fel? Hon kom ihåg fakta om sin barndom, men inte sådant som hänt nära i tiden - kunde det vara en ledtråd?

Etik

Hippokrates är läkekonstens fader och skrev de första etiska reglerna

 

Alla har nog hört talas om läkaretiken, och kanske också om hippokrates ed. Men faktum är att läkare i Sverige aldrig svär någon ed, och att det etiska regelverket är utgivet av läkarnas egen fack och yrkesförening. Patientlagen är dock tydlig med att vården inte bara skall bedrivas med hänsyn till vad som är medicinskt bevisat, utan med stor hänsyn till moral och hänsyn till patientens värdighet och rätt.

 

Hippokrates sade många visa saker, och visste du att "ars longa, vita brevis" är inledningen till den gamle grekens storartade beskrivning av utmaningen att bedriva god vård, något som inte ändrats mycket på 2000 år.

- Konsten är lång, livet är kort, erfarenheten är bedräglig och omdömet är svårt! suckade läkekonstens fader

 

Inom forskningen är det helsingforsdeklarationen som är viktigaste rättesnöret.  Etik är ett återkommande ämne på våra klinikdiskussioner, och det är alltid nödvändigt att påminna sig om både lagregler och sunt förnuft.

 

Vår värdegrund kan definieras som det vi kom överens om på vårt seminarium 2012 "Vår hälso- och sjukvård ska bygga på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Människovärdet medför rätt till vård på lika villkor, rätt till bevarad integritet och rätt att fritt bestämma över sitt liv.

"

Omsatt några närliggande mål har vi formulerat.

 

  1. Vi skall bedriva vård av hög klass med metoder enligt erfarenhet och vetenskap. Vi ska stödja och hjälpa våra patienter att finna egna vägar till ökad hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
  2. Vi skall utgöra en klinik som får väl motiverade remisser från husläkare och andra och ger dessa en service som de uppskattar. 
  3. Vi skall bedriva forskning och utvecklingsarbete av god kvalitet.
  4. Verksamheten skall bedrivas effektivt och lönsamt för att tillåta investeringar, utveckling och god miljö för patienter och anställda.

 

Läkarförbundets etiska regler

 

 

Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.

Den som valt att bli läkare har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska krav som läkaren genom årtusenden erkänt vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren grundar sig på de personliga egenskaper och det kunnande som läkaren besitter.

Den som blir medlem i Sveriges läkarförbund ska följa de etiska reglerna och ska inte medverka i sådan vård där man inte kan följa dem. 

1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud.


2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar till att påskynda döden.


3. Efter bästa förmåga ska läkaren bistå människor i medicinsk nödsituation, såvida läkaren inte försäkrat sig om att andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd.


4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.


5. Läkaren får aldrig på  något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.


6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.


7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.


8. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande eller inlåta sig i någon annan relation präglad av egennyttigt utnyttjande med en patient som står under läkarens vård.


9. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter.


10. Läkaren ska då så är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.


11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.


12. Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.


13. Läkaren ska i intyg och utlåtande endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt ej kan bedömas.


14. Läkaren ska, då han/hon handlar på uppdrag av en tredje part, försäkra sig om att patienten har detta förhållande klart för sig.


15. Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.


16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning.


17. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser användes i enlighet med dessa etiska regler och på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan fördel.


18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet ska anpassas efter prestationens art och omfattning.


19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning. 

Antogs vid Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009.